Get Adobe Flash player

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

1. Hội đông quản trị : 07 người

Các thành viên HĐQT đếm từ trái qua phải:

(1) Ông Lê Văn Phúc – Thành viên HĐQT

(2) Ông Nguyễn Văn Cơ – Thành viên HĐQT

(3) Ông Bùi Thành Hiệp – Chủ tịch HĐQT

(4) Ông Nguyễn Quốc Bảo – Thành viên HĐQT

   (5) Ông Trần Văn Cam – Thành viên HĐQT

(6) Ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên HĐQT

     (7) Ông Trần Tấn Phong – Thành viên HĐQT

 2. Ban Tổng giám đốc:

Ban tổng giám đốc tính từ trái qua:

(1) Ông Trần Tấn Phong – Phó tổng giám đốc

(2) Ông Bùi Thành Hiệp – Tổng giám đốc

(3) Ông Trần Văn Cam – Phó tổng giám đốc