Get Adobe Flash player

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang thành công tốt đẹp

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang năm 2016 diễn ra ngày 22 - 04 - 2016 tại hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển năm 2016.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu diễn ra tại đại hội: