Get Adobe Flash player
 
Ngày
dương
lịch
Ngày tháng
âm lịch

tuần trăng
ĐỘ CAO MỨC NƯỚC TỪNG GIỜ (m) Nước lớn Nước ròng Ngày
dương
lịch
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Giờ
h    ph
Độ
cao
m
Giờ
h    ph
Độ
cao
m
Giờ
h    ph
Độ
cao
m
Giờ
h    ph
Độ
cao
m
1                                                                    
2                                                                    
3                                                                    
CN (4)                                                                    
5                                                                    
6                                                                    
7                                                                    
8                                                                    
9                                                                    
CN(10)                                                                    
                                                                     
11                                                                    
12                                                                    
13                                                                    
14                                                                    
15                                                                    
16                                                                    
CN(17)                                                                    
18                                                                    
19                                                                    
20                                                                    
                                                                     
21                                                                    
22                                                                    
23                                                                    
CN(24)                                                                    
25                                                                    
26                                                                    
27                                                                    
28                                                                    
29                                                                    
30                                                                    

Chi tiết vui lòng Download tại đây.

 

Hướng dẫn tiếp nhận tàu trong tháng

Giới thiệu luồng Định An

Hệ thống phao luồng Định An

Thông báo hàng hải về luồng Định An

Thuỷ triều luồng Định An.