LIÊN HỆ CẢNG AN GIANG

Phòng TCHC-LĐTL & PHÁP CHẾ

Số điện thoại: 02963 831 535

 

Phòng Kế Hoạch:

Số điện thoại: 02963 831 447    Fax: 02963 831 129

E-mail: cangmythoi@gmail.com

 

Phòng Kế Toán Tài Vụ

Số điện thoại: 02963 831 401

 

Phòng Kỹ thuật - vật tư

Số điện thoại: 02963 831 674

 

Phòng Dịch Vụ Tổng Hợp

Số điện thoại: 02963 831 093   Fax: 02963 831 093

 

Xí nghiệp Cảng Mỹ Thới

Số điện thoại: 02963 831 665

E-mail: xncangmythoi@gmail.com

 

Xí nghiệp Cảng Bình Long

Số điện thoại: 02963 684 311   Fax: 02963 686 599

 

E-mail: cangbinhlongag@gmail.com

 

 

Xí nghiệp Vận tải bộ

Số điện thoại: 02966 583 219