Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC đã kiểm toán năm 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2020

Thông báo chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên 2020

Thông báo chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC quý IV năm 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 07/11/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 07/11/2019

Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC 06 tháng đầu năm 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC 06 tháng đầu năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/08/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/08/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/08/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/08/2019