Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC 06 tháng đầu năm 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC 06 tháng đầu năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/08/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/08/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/08/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/08/2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2019

CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019