Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2019

CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Thông báo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

Thông báo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018