Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Thông báo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

Thông báo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cập nhật ngày 10/01/2019)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cập nhật ngày 10/01/2019)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc công trình bờ kè bãi cứng khu đất của Sở GTVT đã bàn giao cho Công ty CP Cảng An Giang (ký ngày 07.12.2018)

Nghị quyết HĐQT về việc công trình bờ kè bãi cứng khu đất của Sở GTVT đã bàn giao cho Công ty CP Cảng An Giang (ký ngày 07.12.2018)

Nghị quyết HĐQT về việc công trình bờ kè bãi cứng khu đất của Sở GTVT đã bàn giao cho Công ty CP Cảng An Giang

Nghị quyết HĐQT về việc công trình bờ kè bãi cứng khu đất của Sở GTVT đã bàn giao cho Công ty CP Cảng An Giang

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31.10.2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31.10.2018

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Giải quần vợt chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Giải quần vợt chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10.08.2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10.08.2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018