Lễ công bố quyết định của cục Hàng Hải Việt Nam về việc đưa hai bến phao MT-7 và MT-8 vào sử dụng

Lễ công bố quyết định của cục Hàng Hải Việt Nam về việc đưa hai bến phao MT-7 và MT-8 vào sử dụng

Thông báo thành lập Công ty cổ phần Cảng An Giang

Thông báo thành lập Công ty cổ phần Cảng An Giang

Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng An Giang

Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng An Giang

Nghị định 02/2007/NĐ-CP về kiểm định thực vật

Nghị định 02/2007/NĐ-CP về kiểm định thực vật

Nghị định 50/2008/NĐ-CP Về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

Nghị định 50/2008/NĐ-CP Về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa

Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018

Công ty Cổ phần Cảng An Giang CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty Cổ phần Cảng An Giang CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang ngày 23/03/2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang ngày 23/03/2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ phần Cảng An Giang mời họp Hội đồng quản trị thường kỳ

Công ty Cổ phần Cảng An Giang mời họp Hội đồng quản trị thường kỳ

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Cảng An Giang báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Công ty Cổ phần Cảng An Giang báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017