Mớn nước tháng 03 - 2022

Mớn nước tháng 03 - 2022

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 3 năm 2019

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 3 năm 2019

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 1 năm 2019

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 1 năm 2019

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 12 năm 2018

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 12 năm 2018

Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu cảng Mỹ Thới

Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu cảng Mỹ Thới

Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế

Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế

Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Mỹ Thới An Giang

Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Mỹ Thới An Giang

Cảng vụ hàng hải

Cảng vụ hàng hải

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Thông báo hàng hải về thông số 231 về độ sâu luồng định an ngày 06 tháng 12 năm 2015

Thông báo hàng hải về thông số 231 về độ sâu luồng định an ngày 06 tháng 12 năm 2015

Luật Hàng Hải Việt Nam

Luật Hàng Hải Việt Nam

Thông báo hàng hải số 191/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/11/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 191/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/11/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 202/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 11/12/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 202/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 11/12/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 38/ TBHH-CTBĐATHH II - Độ sâu luồng qua cửa Định An - Cần Thơ đoạn phao số "5" đến phao số '11' sao nao vét duy tu năm 2010

Thông báo hàng hải số 38/ TBHH-CTBĐATHH II - Độ sâu luồng qua cửa Định An - Cần Thơ đoạn phao số "5" đến phao số '11' sao nao vét duy tu năm 2010

Thông báo hàng hải số 78/TBHH-CTBĐATHH MN - Về việc thiết lập báo hiệu nổi tuyến luồng mới qua cửa Định An- Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 78/TBHH-CTBĐATHH MN - Về việc thiết lập báo hiệu nổi tuyến luồng mới qua cửa Định An- Cần Thơ