Thông báo hàng hải số 78/ TBHH-CTBĐATHH MN - Về việc thiết lập báo hiệu nổi tuyến luồng mới qua cửa Định An- Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 78/ TBHH-CTBĐATHH MN - Về việc thiết lập báo hiệu nổi tuyến luồng mới qua cửa Định An- Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 103/ TBHH-CTBĐATHH II - Về khổ thông thuyền cầu Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 103/ TBHH-CTBĐATHH II - Về khổ thông thuyền cầu Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 118/ TBHH-CTBĐATHH II - Về việc thay đổi đặt tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải "9A" luồng Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 118/ TBHH-CTBĐATHH II - Về việc thay đổi đặt tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải "9A" luồng Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 72/ TBHH-CTBĐATHH MN - Đoạn luồng qua khu vực cửa Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 72/ TBHH-CTBĐATHH MN - Đoạn luồng qua khu vực cửa Định An - Cần Thơ

Hệ thống phao luồng Định An

Hệ thống phao luồng Định An

Thông báo hàng hải số 43/ TBHH-CTBĐATHH MN - Độ sâu tuyến luồng phía Nam luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 43/ TBHH-CTBĐATHH MN - Độ sâu tuyến luồng phía Nam luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Thông báo hàng hải số 28/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/03/2015 về thay đổi đặt tính hoạt động của các phao báo hiệu

Thông báo hàng hải số 28/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/03/2015 về thay đổi đặt tính hoạt động của các phao báo hiệu

Thông báo hàng hải số 29/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/03/2015 về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 29/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/03/2015 về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 14/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/02/2015 về độ sâu luồng Định An

Thông báo hàng hải số 14/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/02/2015 về độ sâu luồng Định An

Thông báo hàng hải số 02/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/01/2015 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 02/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/01/2015 về độ sâu luồng định an

Độ sâu luồng hàng hải  Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0″ đến phao số “21″

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0″ đến phao số “21″

Thủ tục Hải quan Phương tiện xuất nhập cảnh

Thủ tục Hải quan Phương tiện xuất nhập cảnh

Thủ tục hải quan đối với tàu biển Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng

Thủ tục hải quan đối với tàu biển Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất