Thông báo hàng hải số 191/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/11/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 191/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/11/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 202/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 11/12/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 202/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 11/12/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 38/ TBHH-CTBĐATHH II - Độ sâu luồng qua cửa Định An - Cần Thơ đoạn phao số "5" đến phao số '11' sao nao vét duy tu năm 2010

Thông báo hàng hải số 38/ TBHH-CTBĐATHH II - Độ sâu luồng qua cửa Định An - Cần Thơ đoạn phao số "5" đến phao số '11' sao nao vét duy tu năm 2010

Thông báo hàng hải số 78/TBHH-CTBĐATHH MN - Về việc thiết lập báo hiệu nổi tuyến luồng mới qua cửa Định An- Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 78/TBHH-CTBĐATHH MN - Về việc thiết lập báo hiệu nổi tuyến luồng mới qua cửa Định An- Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 78/ TBHH-CTBĐATHH MN - Về việc thiết lập báo hiệu nổi tuyến luồng mới qua cửa Định An- Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 78/ TBHH-CTBĐATHH MN - Về việc thiết lập báo hiệu nổi tuyến luồng mới qua cửa Định An- Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 103/ TBHH-CTBĐATHH II - Về khổ thông thuyền cầu Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 103/ TBHH-CTBĐATHH II - Về khổ thông thuyền cầu Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 118/ TBHH-CTBĐATHH II - Về việc thay đổi đặt tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải "9A" luồng Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 118/ TBHH-CTBĐATHH II - Về việc thay đổi đặt tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải "9A" luồng Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 72/ TBHH-CTBĐATHH MN - Đoạn luồng qua khu vực cửa Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 72/ TBHH-CTBĐATHH MN - Đoạn luồng qua khu vực cửa Định An - Cần Thơ

Hệ thống phao luồng Định An

Hệ thống phao luồng Định An

Thông báo hàng hải số 43/ TBHH-CTBĐATHH MN - Độ sâu tuyến luồng phía Nam luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 43/ TBHH-CTBĐATHH MN - Độ sâu tuyến luồng phía Nam luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Thông báo hàng hải số 28/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/03/2015 về thay đổi đặt tính hoạt động của các phao báo hiệu

Thông báo hàng hải số 28/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/03/2015 về thay đổi đặt tính hoạt động của các phao báo hiệu

Thông báo hàng hải số 29/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/03/2015 về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 29/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/03/2015 về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Thông báo hàng hải số 14/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/02/2015 về độ sâu luồng Định An

Thông báo hàng hải số 14/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/02/2015 về độ sâu luồng Định An

Thông báo hàng hải số 02/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/01/2015 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 02/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/01/2015 về độ sâu luồng định an

Độ sâu luồng hàng hải  Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0″ đến phao số “21″

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0″ đến phao số “21″