GIỚI THIỆU LUỒNG ĐỊNH AN

LUỒNG ĐỊNH AN VÀO CÁC CẢNG TRÊN SÔNG HẬU

THÔNG TIN LUỒNG

I. - ĐIẠ LÝ:

Luồng Định An trên Sông Hậu là một trong 9 cửa Sông Cửu Long đổ ra Biển Đông, luồng bắt đầu từ phao số “0” cách cửa khoảng 23 km và kết thúc tại Cảng Cần Thơ thuộc Tỉnh Cần Thơ. Bờ trái tuyến luồng đi qua địa phận của 2 Tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long.

Toàn bộ tuyến luồng được chia làm 2 đoạn:

Đoạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao “25”

Đoạn trong sông từ phao “25” đến phao “102”

II.- CHIỀU DÀI: 112 Km

III.- BÁO HIỆU:

Đăng tiêu: 01 ( Hồ Tàu).

Chập tiêu: 0

Phao hiệu: 100 (43 phao bên trái, 40 phao bên phải, 07 phao chuyển hướng trái, 8 phao chuyển hướng phải, 01 phao đầu luồng, 01 phao chướng ngại vật).

IV-LƯỚI KHỐNG CHẾ :

Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, kinh tuyến trục 106o, múi chiếu 3o thành lập năm 2004.

Hệ cao độ số 0 Hải đồ. Chênh cao giữa số 0 Hải Đồ và số 0 Hòn Dấu từ 2,90m đến 2,03m. (tại Cần Thơ).

V - ĐẶC ĐIỂM  :

Chế độ bán nhật triều không đều.

Mực nước cao nhất tại Cửa Định An : 4,61m.

Độ sâu tự nhiên cạn nhất:

Đoạn từ phao “25” đến Cảng Cần Thơ : 7,3m (từ phao “25” đến phao “31”).

Đoạn từ phao “0”đến phao “25” : Tuyến luồng diễn biến hết sức phức tạp hàng năm đều phải duy tu nạo vét và dịch chuyển phao để tận dụng độ sâu luồng tự nhiên để chạy tàu, thông thường thì luồng sẽ ổn định ở độ sâu –2,1m tại khu vực từ phao “3” phao “4” đến phao “9” phao “10”.

Độ sâu thiết kế : -3,4m -> 3,8m/số 0 Hải Đồ cho đoạn luồng từ phao”0” đến phao “14”, đây là đoạn luồng tồn tại các cồn các ngoài cửa, diễn biến khá phức tạp và thường phải điều chỉnh báo hiệu hàng hải để tàu bè tận dụng độ sâu tự nhiên để hành thủy.

Chiều rộng thiết kế: 100m.