Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Thông báo mớn nước tháng 7/2019

Thông báo mớn nước tháng 7/2019

CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2019

CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo mớn nước tháng 6

Thông báo mớn nước tháng 6

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mớn nước tháng 5

Thông báo mớn nước tháng 5

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 3 năm 2019

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 3 năm 2019