Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 giữa BCTC giữa công ty và BCTC đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 giữa BCTC giữa công ty và BCTC đã được soát xét

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Về việc ký hợp đồng kiểm toán

Về việc ký hợp đồng kiểm toán

Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

Đính chính Thông báo số 35/TB-CAG ngày 19/06/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Đính chính Thông báo số 35/TB-CAG ngày 19/06/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Mớn nước tháng 03 - 2022

Mớn nước tháng 03 - 2022

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Nghị Quyết Hội đồng quản trị ngày 08-05-2020

Nghị Quyết Hội đồng quản trị ngày 08-05-2020

Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thương niên 2020

Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thương niên 2020