Báo cáo tài chính giữa niên độ

Giài trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế