Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Công ty Cổ phần Cảng An Giang báo cáo tài chính quý III năm 2017.