Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cập nhật ngày 10/01/2019)