Đính chính Thông báo số 35/TB-CAG ngày 19/06/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 35/TB-CAG ngày 19/06/2020.