Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quí I - 2020