Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 giữa BCTC giữa công ty và BCTC đã được soát xét