Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC đã kiểm toán năm 2019