Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC quý IV năm 2019