Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet