Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang ngày 02/11/2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang ngày 02/11/2017.

 Hôm nay, ngày 02/11/2017, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang diễn ra cuộc họp HĐQT. Cuộc họp xoay quanh những vấn đề về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 6 nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị.