Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2020