Thông báo chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên 2020