Thông báo hàng hải về thông số 231 về độ sâu luồng định an ngày 06 tháng 12 năm 2015