Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019