Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 12 năm 2018