Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020