Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thương niên 2020