Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019