Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020