Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mớn nước tháng 5

Thông báo mớn nước tháng 5

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/04/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 06 Sơmi Rơmóoc 40 feet

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 3 năm 2019

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 3 năm 2019

Thông báo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

Thông báo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cập nhật ngày 10/01/2019)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (cập nhật ngày 10/01/2019)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 1 năm 2019

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 1 năm 2019

Nghị quyết HĐQT về việc công trình bờ kè bãi cứng khu đất của Sở GTVT đã bàn giao cho Công ty CP Cảng An Giang (ký ngày 07.12.2018)

Nghị quyết HĐQT về việc công trình bờ kè bãi cứng khu đất của Sở GTVT đã bàn giao cho Công ty CP Cảng An Giang (ký ngày 07.12.2018)

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 12 năm 2018

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 12 năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc công trình bờ kè bãi cứng khu đất của Sở GTVT đã bàn giao cho Công ty CP Cảng An Giang

Nghị quyết HĐQT về việc công trình bờ kè bãi cứng khu đất của Sở GTVT đã bàn giao cho Công ty CP Cảng An Giang