Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Giải trình một số nội dung BCTC đã kiểm toán năm 2017

Giải trình một số nội dung BCTC đã kiểm toán năm 2017

Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu CAG tại SGDCK Hà Nội

Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu CAG tại SGDCK Hà Nội

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Thông báo mớn nước cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Khai trương tuyến container vào Cảng Bình Long

Khai trương tuyến container vào Cảng Bình Long

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang thành công tốt đẹp

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang thành công tốt đẹp

Thông báo hàng hải về thông số 231 về độ sâu luồng định an ngày 06 tháng 12 năm 2015

Thông báo hàng hải về thông số 231 về độ sâu luồng định an ngày 06 tháng 12 năm 2015

Thông tư - 2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính

Thông tư - 2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính

Thông tư 104 - 2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ

Thông tư 104 - 2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ

Quyết định 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định 98 - 2008 về phí, lệ phí hàng hải và  Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Quyết định 98 - 2008 về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Quyết định số 71/NĐ-CP Về quản lý cảng biển và hàng hải

Quyết định số 71/NĐ-CP Về quản lý cảng biển và hàng hải

Quyết định số 2106/QĐ-GTVT ngày 23 tháng 8 năm1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hóa tại cảng Việt Nam

Quyết định số 2106/QĐ-GTVT ngày 23 tháng 8 năm1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hóa tại cảng Việt Nam

Quyết số 57/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính Quy định về thủ tục Hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát Hải quan tại Cảng biển các cảng chuyên dụng

Quyết số 57/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính Quy định về thủ tục Hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát Hải quan tại Cảng biển các cảng chuyên dụng

Nghị định 71 - Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Nghị định 71 - Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải