Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/04/2002.

Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/04/2002.

Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001

Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001

PHÁP LỆNH  THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2008/NQ-UBTVQH12 NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2008

PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2008/NQ-UBTVQH12 NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2008

Luật Hàng Hải Việt Nam

Luật Hàng Hải Việt Nam

Luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị Định 21/2012/ NĐ - CP VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Nghị Định 21/2012/ NĐ - CP VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI

Thông báo hàng hải số 191/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/11/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 191/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/11/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

Báo cáo tài chính quí I năm 2015

Báo cáo tài chính quí I năm 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông và giấy ủy quyền năm 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông và giấy ủy quyền năm 2015

Báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2015

Báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2015

Thông báo hàng hải số 202/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 11/12/2014 về độ sâu luồng định an

Thông báo hàng hải số 202/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 11/12/2014 về độ sâu luồng định an

Báo cáo tài chính quí III năm 2014

Báo cáo tài chính quí III năm 2014

Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tài chính quí I năm 2014

Báo cáo tài chính quí I năm 2014