BAN LÃNH ĐẠO

1. Hội đồng quản trị : 05 người

Các thành viên HĐQT đếm từ trái qua phải:

(1) Ông Nguyễn Quốc Bảo – Thành viên HĐQT

(2) Ông Bùi Thành Hiệp – Phó Chủ Tịch HĐQT

(3) Ông Lê Việt Thành – Chủ tịch HĐQT

(4) Ông Phan Thành Tiến – Thành viên HĐQT

(5) Ông Trần Văn Cam – Thành viên HĐQT

 

 2. Ban Tổng giám đốc:

Ban tổng giám đốc tính từ trái qua:

(1) Ông Trần Tấn Phong – Phó tổng giám đốc

(2) Ông Bùi Thành Hiệp – Tổng giám đốc

(3) Ông Trần Văn Cam – Phó tổng giám đốc