VĂN BẢN PHÁP QUY

Văn bản Luật

Luật Hàng Hải Việt năm 2015.

Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Luật thuế giá trị gia tăng 2008.

 

Pháp lệnh

Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001.

Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/04/2002.

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 05/2008/NQQ-UBTVQH12 ngày 27/8/2008.

 

Nghị định

Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoát động hàng hải.

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

Nghị định số 160/2016/NĐ - CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá.

Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại Cảng biển Việt Nam.

 

Quyết định

Quyết định 3946/QĐ - BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ GTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hóa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao, neo tại cảng biển Việt Nam.

Quyết định 3863/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ GTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ xếp dỡ container và dịch vụ lai dắt tải cảng biển Việt Nam.

Quyết định số 2106/QĐ-GTVT ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại Cảng biển Việt Nam

Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 Ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Quyết định 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định 89QĐ-BNN Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 

Thông tư

Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.